+370 606 88154 info@jungtinisverslas.lt

Verslo vertinimas

VERSLO VERTINIMAS

Verslo vertinimas – įmonės verslo ar jos versle turimų nuosavybės interesų vertės nustatymo ar išvados apie vertę pateikimo veiksmas ar procesas.

Verslo vertintojas – tai fizinis asmuo, turintis Lietuvoje veikiantį verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos turto ir verslo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka besiverčiantis verslo vertinimo veikla.

   Verslo vertintojas vertina:

 • verslą;
 • vertybinius popierius;
 • nematerialųjį turtą

VERTINAMAS VERSLAS

Verslas – juridinio ar fizinio asmens veikla, kuriai naudojami ekonominiai ištekliai, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno ir už kurią šis asmuo atsako savo turtu.

Verslo įmonė – ūkinę veiklą vykdanti komercinė, gamybinė ar paslaugų įmonė.

VERTINAMI ĮMONĖS VERTYBINIAI POPIERIAI           

Vertybiniai popieriai – tai serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba (ir)teises, kylančias iš kreditinių santykių, bei suteikiantys teisę gauti dividendus, palūkanas ar kitas pajamas. Vertybiniai popieriai – akcijos, obligacijos, teisės ir kt. Išsamiau apie tai LR Akcinių bendrovių įstatyme, LR Vertybinių popierių rinkos įstatyme, žr. skyrių M7.7.

Akcijos: yra nuosavybės vertybiniai popieriai, pažymintys jų savininkų dalį bendrovės įstatiniame kapitale ir suteikiantys jiems turtines teises. Akcijų formos, rūšys, klasės apibūdintos LR Akcinių bendrovių įstatyme, žr. skyrių M7.7.

Akcijų paketas – 1/10 ar daugiau visų bendrovės akcijų arba balsavimo teisę suteikiančių akcijų.

AKCININKAI: yra Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens neturinčios įmonės, valstybė ar savivaldybė, kurie įstatymo nustatyta tvarka turi įsigiję bent po vieną akciją. Akcininkų turtinės ir neturtinės teisės apibrėžtos LR akcinių bendrovių įstatyme.

VERTINAMAS NEMATERIALUS TURTAS

 • verslo prestižas – nepaskirstytas, tiesiogiai balanse buhalterinėje apskaitoje niekur nepriskirtas nematerialus turtas;
 • personalinis prestižas – nematerialus turtas, kuris atsiranda dėl atskirų asmenų – vadovų, specialistų ir kitų darbuotojų bei savininkų autoriteto, jų plačiai žinomos ir pripažintos kvalifikacijos ir pan., apskaitoje nepriskirtas;
 • identifikuojamas nematerialus turtas – įmonės apskaitoje užfiksuotas (užpajamuotas ir nudėvimas) nematerialus turtas.

Identifikuojamasis nematerialus turtas gali būti vertinamas individuliai, jeigu jam galima priskirti baigtinį tarnavimo laiką ir jeigu šio tarnavimo laikotarpiu jis verslui duoda pamatuojamas pajamas. Paprastai ši kategorija apima šias intelektualinės nuosavybės teises, kaip:

 • patentai, išradimai, formulės, procesai, brėžiniai, slaptos technologijos („know – how“);
 • autorinės teisės bei literatūros, muzikos ir meno kūriniai;
 • prekių ženklai, prekių pavadinimai arba firminiai ženklai;
 • frančizės, licenzijos ir kontraktai;
 • metodai, programos, sistemos, procedūros, kompanijos, tyrimai, prognozės, kalkuliacijos, klientų sąrašai, techniniai duomenys;
 • kompiuterinis programinis aprūpinimas ir kompiuterizuotos duomenų bazės;
 • nematerialus turtas, kuris yra kūrimo stadijoje.

 

Kitas neidentifikuojamas nematerialus turtas be kita ko gali būti:

 • apmokyta ir į visumą sutelkta darbo jėga;
 • palankios arba nepalankios darbo, nuomos, išsinuomojimo, draudimo, tiekimo, atsisakymo nuo konkurencijos ir kitos sutartys;
 • palankūs arba nepalankūs santykiai tarp klientų;
 •  leidimai;
 • techninės bibliotekos, periodinės spaudos ir kitokios formos informacijos saugyklos;

kitas, vienaip ar kitaip panašus į išvardintą nematerialus turtas.

 

Informacijos šaltiniai, duomenys ir dokumentacija reikalingi verslo vertinimui

Priklausomai nuo vertinimo tikslo, gali būti reikalinga kai kuri arba visa išvardinta medžiaga:

 

Informacija apie įmonę:

 

 • Nuosavybės valdymo trukmė- žemės registracijos dokumentai, kadastro išrašai ir t.t.;
 • Asociacijos, sąjungos steigimo dokumentai, akcininkų sąrašas, protokolų knygos ir t.t.;
 • Praėjusiųjų metų balansas, pelno (nuostolio) ataskaita (po atlikto audito, jeigu įmanoma);
 • Valdymo apskaita, biudžeto informacija, balansas, prognozės;
 • Detalizuotas pastovių ir kintamų kaštų sąrašas;
 • Nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių apskaitos dokumentai;
 • Sutartys su klientais;
 • Ekologinis auditas;
 • Įsipareigojimų sąrašas.
 • Informacija apie verslą:
 • Verslo charakteristika, interesas nuosavybėje ar vertinami vertybiniai popieriai, tame tarpe teisės, privilegijos ir įsipareigojimai, veiksniai įtakojantys kontrolę ir bet kokios sutartys, ribojančios pardavimą ar perdavimą;
 • Verslo pobūdis, istorija ir perspektyvos;
 • Praeitų laikotarpių finansinė informacija;
 • Buvę sandoriai liečiantys verslą, naudingus interesus versle;
 • Informacija apie vadovus ir personalą;
 • Detali informacija apie tiekėjus (įtraukiant ir sutartis);
 • Detali informacija apie produkcijos pirkėjus;
 • Patentai, išradimai, know-how, prekiniai ženklai, pavadinimai ar firminiai ženklai, autorinės teisės, duomenų bazės ir t. t.;
 • Detalūs duomenys apie konkurentus.
 • Šakos informacija:
 • Šakų, turinčių ar galinčių turėti įtaką verslu,i prigimtis ir dinamika;
 • Ekonominiai veiksniai, įtakojantys verslą;
 • Kapitalo rinkos informacija, pvz. galima alternatyvių investicijų grąžos  norma, sandoriai fondų rinkoje, susijungimai ir įsigijimai ir t.t.;
 • Darbo užmokesčio fondo prognozės;
 • Rinkos paklausa produkcijai;
 • Pagrindiniai šakos lyderių santykiai (proporcijos, koeficientai);
 • Būsimas konkurentas (konkurentai);
 • Klientų ir tiekėjų galia;

Informacijos šaltiniai, duomenys ir dokumentacija reikalingi nematerialaus turto vertinimui:

 • nematerialus turto pobūdis ir istorija;
 • teisės, privilegijos ir sąlygos, turinčios sąryšį su vertinamu turtu;
 • likęs nematerialaus turto naudingo tarnavimo laikas (juridinio tarnavimo laikas);
 • nematerialaus turto sugebėjimas generuoti pajamas bei su jomis susijusią rizika;
 • ekonominės ir politinės perspektyvos, kurios gali turėti įtakos vertinamo nematerialaus turto vertei. Tokie veiksniai, kaip keitimo kursai, infliacijos tempai, palūkanų normos, gali turėti skirtingą poveikį nematerialiam turtui, priklausomai nuo konkretaus ekonomikos sektoriaus, kuriame šis turtas yra naudojamas;
 • ekonomikos būklė ir konkrečios šakos perspektyvos įtaka nematerialaus turto vertei;
 • anksčiau buvusių sandorių su vertinamu nematerialiu turtu įtaka jo vertei;
 • kiti rinkos duomenys, t.y. alternatyvių investicijų grąžos normos;
 • rinkos kainos analogiško nematerialaus turto įsigijimui. Dažnai gauti adekvačią informaciją yra sunku arba iš viso neįmanoma, ypatingai apie sandorio smulkmenas. Nors sandorio faktinė kaina gali būti žinoma, vertintojas gali nežinoti, būtent kokias garantijas arba kompensacijas suteikia pardavėjas, kokias sąlygas duoda arba priima, ar kokią įtaką sandoriui turi mokesčių planavimas;

 

Informacijos šaltiniai, duomenys ir dokumentacija reikalingi vertybinių popierių vertinimui:

 • Specialios privilegijos, sąlygos, kurios priskirtos tai nuosavybės teisei ar nuosavybės teisės procentui, palyginus su visa nuosavybės teise;
 • Veiksniai, įtakojantys ar apribojantys nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės procento savininko sugebėjimą arba nesugebėjimą kontroliuoti įmonės veiklą;
 • Apribojimai laisvai disponuoti nuosavybės teise ar nuosavybės teisės procentu;
 • Nuosavybės teisės ar nuosavybės teisės procento likvidumo lygis atitinkamose rinkos sąlygose;
 • Įmonės veiklos pobūdis ir veiklos istorija;
 • Makroekonominiai ir mikroekonominiai rodikliai, galintys įtakoti įmonės finansinę būklę;
 • Įmonės veiklos rezultatai ir galimybė išmokėti dividendus;
 • Nemateriali įmonės vertė
 • Ankstesni akcijų pirkimo – pardavimo sandoriai nagrinėjamoje įmonėje ar įmonėse, dalyvaujančiose toje pačioje ar panašioje veiklos srityje;
 • Bet kuri kita informacija, kurią vertintojas mano esant svarbia.